عسگری

کارگاه کیهان‌شناسی و نجوم کارگاه خوبی بود. سخنران ها گروهی متخصص بودند که از دانش شان بسیار آموختم. امیدوارم موفق باشید و اینطور محفل ها ادامه دار باشه.